APPLICATION FOR THE POST OF JAILOR & WARDER (MEN & WOMEN) IN KARNATAKA PRISONS DEPARTMENT – 2019

PÀ£ÁðlPÀ PÁgÁUÀȺÀUÀ¼À E¯ÁSÉAiÀÄ°è eÉÊ®gï ªÀÄvÀÄÛ ªÁqÀðgï (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð - 2019
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå. 80/Rect-2/2018-2019
Notification No.80/Rect-2/2018-2019 Dated: /12/2019
 
FORGOT APPLICATION NO

 
01
Enter Your Name / ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮೂದಿಸಿ*
02
Date of Birth / ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ *
Submit
Reset