APPLICATION FOR THE POST OF JAILOR & WARDER (MEN & WOMEN)-2019

eÉÊ®gï ªÀÄvÀÄÛ ªÁqÀðgï (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼É) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð – 2019
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå. 80/Rect-2/2018-2019
Notification No.80/Rect-2/2018-19, Date : 21.02.2019
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå.80/£ÉêÀÄPÁw-2/2018-19, ¢£ÁAPÀ: 21.02.2019
BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
 
WARDER ProvisionalSelectionList -1 has been uploaded.  
Date News & Events
NOV
06
2019
WARDER ProvisionalSelectionList -1
OCT
16
2019
JAILOR ProvisionalSelectionList
OCT
16
2019
Medical Call letter has been uploaded for the POST OF WARDER (MEN & WOMEN) IN KARNATAKA PRISONS DEPARTMENT – 2019, Download (from My Applications) and attend the Medical as per the schedule mentioned in Call Letter.
OCT
10
2019
VIVA VOCE Call letter has been uploaded for the POST OF JAILOR (MEN & WOMEN) IN KARNATAKA PRISONS DEPARTMENT – 2019, Download (from My Applications) and attend the VIVA VOCE as per the schedule mentioned in Call Letter.
OCT
05
2019
Medical Call letter has been uploaded for the POST OF JAILOR (MEN & WOMEN) IN KARNATAKA PRISONS DEPARTMENT – 2019, Download (from My Applications) and attend the Medical as per the schedule mentioned in Call Letter.
SEP
07
2019

ETPST COMMENCES FROM 16-SEP-2019

PET/PST Call letter has been uploaded for the POST OF JAILOR & WARDER (MEN & WOMEN) IN KARNATAKA PRISONS DEPARTMENT – 2019, Download (from My Applications) and attend the PET/PST as per the schedule mentioned in Call Letter.
JULY
17
2019

Warder Final Key Answer

Warder Final Key Answer
JULY
17
2019

Jailor Final Key Answer

Jailor Final Key Answer
JUNE
29
2019

Warder Key Answer

Series A Series B Series C Series D
Warder post Key answer objection format
JUNE
29
2019

Jailor Key Answer

Series A Series B Series C Series D
Jailor post Key answer objection format
JUNE
15
2019
WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 23.06.2019
Written Examination Call letter has been uploaded for POST OF JAILOR & WARDER (MEN & WOMEN) IN KARNATAKA PRISONS DEPARTMENT – 2019, Download (from My Application) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.
MAY
15
2019
PRESS NOTE Click Here
MAY
15
2019
Written exam for the post of Jailor & Warder is postponed
Written exam for the post of Jailor & Warder is scheduled on 19-May-2019 is postponed. Next date will be intimated shortly.
MAY
13
2019
WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 19.05.2019
Written Examination Call letter has been uploaded for POST OF JAILOR & WARDER (MEN & WOMEN) IN KARNATAKA PRISONS DEPARTMENT – 2019, Download (from My Application) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.
Sl.NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF SUBMISSION OF THE ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
21/02/2019
02 LAST DATE FOR SUBMISSION OF ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
11/03/2019
03 LAST DATE FOR PAYMENTOF THE ONLINE APPLICATION FEE
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
13/03/2019
Date Information
POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
AGE CONSIDERATION DATE
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
Jailor & Warder FOR DIRECT CANDIDATE

09.03.2019

Enter your Date of Birth
v
SUBMIT

GM 20 YEARS /
20 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
26 YEARS /
26 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 09.03.1993 AND 09.03.1999 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B 20 YEARS /
20 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28 YEARS /
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 09.03.1991 AND 09.03.1999 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

Jailor & Warder
Sl.NO /
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
PAYABLE FEE AMOUNT
¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B `  250
02 SC , ST, CAT-01 `  100
Warder SSLC / 10th Standard or Equivalent
F ºÀÄzÉÝUÉ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. / 10£Éà vÀgÀUÀw CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
Jailor Must be holder of Bachelor’s Degree or Equivalent Qualification. Preference being given to candidates possessing a Bachelor Degree in Sociology or Psychology or Criminology or Correctional Administration or Equivalent Qualification.
F ºÀÄzÉÝUÉ PÀ¤µÀÖ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ ¨ÁåZÀÄ®gï ¥ÀzÀ« CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¸ÉÆòAiÀiÁ®f CxÀªÁ ¸ÉÊPÁ®f CxÀªÁ Qæ«Ä£Á®f CxÀªÁ PÀgÉPÀë£À¯ï Cr䤸ÉÖçõÀ£ï£À°è CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «µÀAiÀÄzÀ°è ¨ÁåZÀÄ®gï ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉzÀªÀjUÉ DzÀåvÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
Physical Efficiency Test :- Male ( Including Exservicemen)

¥ÀÄgÀĵÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢s¹zÀAvÉ

ITEM Eligible Time /Distance
100 Meters run 15 Seconds
High jump 1.20 Meters
Long jump 3.80 Meters
Shot put (7.26 Kg ) 5.60 Meters
800 Meters run 2 Minutes 50 Seconds
Physical Efficiency Test :- Female

ªÀÄ»¼Á C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢s¹zÀAvÉ

ITEM Eligible Time /Distance
100 Meters run 18.5 Seconds
High jump 0.90 Meters
Long jump 2.50 Meters
Shot put (3.63 Kg ) 3.75 Meters
200 Meters run 40 Seconds
Height of the candidate to Jailor & Warder
Men (Direct) 168cm
Chest 86cm including 5 cm expansion
Height of the candidate to Jailor & Warder
Men (Exservicemen) 168cm
Chest 86cm including 5 cm expansion
A Direct Candidate(Female) 157 cm ( Height) & 46 Kg (Weight)

Back to Top