APPLICATION FOR THE POST OF JAILOR & WARDER (MEN & WOMEN) IN KARNATAKA PRISONS DEPARTMENT – 2019

PÀ£ÁðlPÀ PÁgÁUÀȺÀUÀ¼À E¯ÁSÉAiÀÄ°è eÉÊ®gï ªÀÄvÀÄÛ ªÁqÀðgï (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð - 2019
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå. 80/Rect-2/2018-2019
Notification No.80/Rect-2/2018-2019 Dated: /12/2019
BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
 
PRESS NOTE UPLOADED   Written Examination is postponed.Next date will be intimated shortly.  
Date News & Events
MAY
15
2019
PRESS NOTE Click Here
MAY
15
2019
Written exam for the post of Jailor & Warder is postponed
Written exam for the post of Jailor & Warder is scheduled on 19-May-2019 is postponed. Next date will be intimated shortly.
MAY
13
2019
WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 19.05.2019
Written Examination Call letter has been uploaded for POST OF JAILOR & WARDER (MEN & WOMEN) IN KARNATAKA PRISONS DEPARTMENT – 2019, Download (from My Application) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.
Sl.NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF SUBMISSION OF THE ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
21/02/2019
02 LAST DATE FOR SUBMISSION OF ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
11/03/2019
03 LAST DATE FOR PAYMENTOF THE ONLINE APPLICATION FEE
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
13/03/2019
Date Information
POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
AGE CONSIDERATION DATE
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
Jailor & Warder FOR DIRECT CANDIDATE

09.03.2019

Enter your Date of Birth
v
SUBMIT

GM 20 YEARS /
20 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
26 YEARS /
26 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 09.03.1993 AND 09.03.1999 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B 20 YEARS /
20 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28 YEARS /
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 09.03.1991 AND 09.03.1999 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

Jailor & Warder
Sl.NO /
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
PAYABLE FEE AMOUNT
¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B `  250
02 SC , ST, CAT-01 `  100
Warder SSLC / 10th Standard or Equivalent
F ºÀÄzÉÝUÉ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. / 10£Éà vÀgÀUÀw CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
Jailor Must be holder of Bachelor’s Degree or Equivalent Qualification. Preference being given to candidates possessing a Bachelor Degree in Sociology or Psychology or Criminology or Correctional Administration or Equivalent Qualification.
F ºÀÄzÉÝUÉ PÀ¤µÀÖ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ ¨ÁåZÀÄ®gï ¥ÀzÀ« CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¸ÉÆòAiÀiÁ®f CxÀªÁ ¸ÉÊPÁ®f CxÀªÁ Qæ«Ä£Á®f CxÀªÁ PÀgÉPÀë£À¯ï Cr䤸ÉÖçõÀ£ï£À°è CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «µÀAiÀÄzÀ°è ¨ÁåZÀÄ®gï ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉzÀªÀjUÉ DzÀåvÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
Physical Efficiency Test :- Male ( Including Exservicemen)

¥ÀÄgÀĵÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢s¹zÀAvÉ

ITEM Eligible Time /Distance
100 Meters run 15 Seconds
High jump 1.20 Meters
Long jump 3.80 Meters
Shot put (7.26 Kg ) 5.60 Meters
800 Meters run 2 Minutes 50 Seconds
Physical Efficiency Test :- Female

ªÀÄ»¼Á C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢s¹zÀAvÉ

ITEM Eligible Time /Distance
100 Meters run 18.5 Seconds
High jump 0.90 Meters
Long jump 2.50 Meters
Shot put (3.63 Kg ) 3.75 Meters
200 Meters run 40 Seconds
Height of the candidate to Jailor & Warder
Men (Direct) 168cm
Chest 86cm including 5 cm expansion
Height of the candidate to Jailor & Warder
Men (Exservicemen) 168cm
Chest 86cm including 5 cm expansion
A Direct Candidate(Female) 157 cm ( Height) & 46 Kg (Weight)

Back to Top